Regulamin

 

                                       REGULAMIN UCZESTNIKA KOLONII:

 

1.Każdy uczestnik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania poniższego regulaminu. Winien stosować się do poleceń kierownika oraz wychowawców.

 

2.Zabrania się samowolnego opuszczania terenu ośrodka. Wszystkie wyjścia poza teren ośrodka odbywają się w sposób zorganizowany, pod opieką wychowawcy. Uczestnicy kolonii zobligowani są do przestrzegania porządku dnia i udziału  w proponowanych zajęciach. Każdy uczestnik dba o czystość ośrodka i jego otoczenia.

 

3.Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu  i mieniu swojemu  i innych uczestników kolonii.

 

4.Zabrania się spożywania napojów energetyzujących, wulgarnego zachowania, wszczynania awantur, bijatyk, zakłócania spokoju innym uczestnikom wypoczynku.

 

5.Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, pieniędzy. Zalecamy zdeponowanie pieniędzy u wychowawcy.

 

6.Za zagubiony sprzęt RTV (tablety, PSP oraz inne wartościowe rzeczy) organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 

7.Podczas ciszy nocnej w g.22.00-8.00 obowiązuje całkowity zakaz opuszczania swoich pokoi.

 

8. Uczestnik kolonii może korzystać z telefonu komórkowego  w wyznaczonych godzinach  tj. od g. 19.00-21.00. W pozostałym czasie telefon jest zdeponowany u wychowawcy.

 

9.Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na kolonii/obozie.

 

10.Kąpiel może odbywać się tylko w wyznaczonym miejscu, pod nadzorem ratownika i wychowawcy. Nie nadzorowana kąpiel jest surowo zabroniona. Uczestnicy kąpieli zobowiązani są przestrzegać zaleceń i nakazów ratownika. Kąpiel rozpoczyna się i kończy ustalonym sygnałem.

 

11.Przed wejściem do wody oraz po zakończeniu kąpieli odbywa się liczenie uczestników kąpieli. W czasie kąpieli zabrania się lekkomyślnych żartów (przewracania kąpiących się, itp.) oraz wywoływania mylnych alarmów.

 

12.W czasie marszu należy zwracać baczną uwagę na poruszające się pojazdy mechaniczne. Jezdnię wolno przekraczać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, zachowując szczególną ostrożność. Zabrania się wybiegania na jezdnię, popychania oraz innych lekkomyślnych postępowań.

 

13.Uczestnicy wycieczki idą zwartą grupą, stosując się do nakazów i zaleceń wychowawcy.

 

14.W trakcie wyjść uczestnicy zobowiązani są do założenia chust dostarczonych przez organizatora celem identyfikacji grupy.

 

15.W trakcie przejazdu autokarem zabrania się chodzenia w autokarze.

 

Nie zastosowanie się do w/w regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje włącznie z dyscyplinarnym usunięciem z kolonii  na koszt rodziców lub opiekunów. Wysyłając dziecko na kolonię akceptuję powyższy regulamin.

 

Powered by Quick.cms | Webmaster by Budowa stron